Powstanie ZTM Rzeszów i proces przemian 2009-2015

Zasadnicze zmiany w organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Rzeszowa, dokonały się na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010r, o publicznym transporcie zbiorowym. Ustawa ta wprowadza definicję organizatora publicznego transportu zbiorowego, którym jest właściwa jednostka samorządu terytorialnego albo minister właściwy do spraw transportu, zapewniający funkcjonowanie komunikacji zbiorowej na danym obszarze. Ustawodawca określił jednocześnie główne zadania organizatora, do których należy planowanie rozwoju transportu, organizowanie publicznego transportu zbiorowego i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.

W dniu 7 lipca 2009r. powołano do życia Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie, jako organizatora transportu publicznego na terenie miasta. Dodatkowo w trakcie funkcjonowania tej struktury, ZTM pełnił też rolę organizatora transportu na terenie Gminy Świlcza.

Zgodnie ze statutem przedmiotem działalności Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie stało się m.in. prowadzenie badań i analiz z zakresu potrzeb przewozowych mieszkańców, a na ich podstawie planowanie sieci komunikacyjnej, tworzenie rozkładów jazdy, opracowywanie i realizacja polityki taryfowej, dystrybuowanie biletów uprawniających do korzystania z usług publicznego transportu, kontraktowanie przewoźników, a także inicjowanie inwestycji w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji oraz zakupów inwestycyjnych związanych z publicznym transportem zbiorowym.

Po powołaniu ZTM Rzeszów, realizacja usług przewozowych należała do sprowadzonego do roli zwykłego przewoźnika Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów.


Źródło:
- Krzywonos Kamil, Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój transportu publicznego na przykładzie Miasta Rzeszowa, Rzeszów 2015

Warto odwiedzić:
erzeszow
logo-ipn
galeria
nac
archpanstwowe
pbc
muzeum dobranocek
muzeum okregowe
COPYRIGHT 2013 - 2019
WczorajiDzis.Rzeszow.PL | ALL RIGHTS RESERVED